[Pobierz regulamin w pliku PDF]

[POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO STYLOWE FARTUSZKI

wersja 2.0, obowiązuje od dnia 01.03.2022

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Stylowe fartuszki w domenie www.ktyrka.com.
 2. Sklep prowadzi Katarzyna Tyrka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Los pazuros Katarzyna Tyrka” pod adresem: os. 2 Pułku Lotniczego, nr 1F, lok. 51, 31-867 Kraków, NIP: 6782866721, zwana dalej Sprzedawcą.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: kontakt@ktyrka.com;
  2. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 5. Korzystanie z Usług oferowanych przez Sklep Internetowy dostępne jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 4. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, dla którego zawarcie Umowy sprzedaży albo umowy o świadczenie Usługi jest czynnością zawodową wchodzącą w zakres wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Towar – produkt oferowany do sprzedaży  w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 7. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 8. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.       Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.       komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b.       dostęp do poczty elektronicznej,

c.       przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

d.       włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz Javascript.

2.       Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.       korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.       korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

d.       korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e.       korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług:

a.       prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym,

b.       świadczenia Usługi Newsletter,

c.       umożliwienia kontaktu za pośrednictwem interaktywnego formularza

d.       umożliwienia zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Usługa prowadzenia Konta umożliwia w szczególności szybsze składanie Zamówień (dane w formularzu uzupełniają się automatycznie), podgląd do historii Zamówień, zdefiniowania kliku adresów dostawy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 2. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). Usługa polega na okresowym przesyłaniu informacji o nowościach, promocjach i rabatach dostępnych w Sklepie Internetowym.  W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji newslettera, cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera w ustawieniach Konta,  lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są  nowe i wolne od wad, chyba że w opisie Towaru wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu poniżej
 4. Umowa sprzedaży dotycząca 50 sztuk lub większej ilości Towarów zawarta jest po indywidualnym potwierdzeniu przez Sprzedawcę i dokonaniu przez klienta przedpłaty za zamówienie w wysokości 100% jego wartości.
 5. Jeśli zakup Towaru dokonywany jest w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, to przed złożeniem Zamówienia powinien on podać we właściwym miejscu formularza dostawy swoją pełną firmę oraz numer NIP.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
   1. za pośrednictwem operatora pocztowego, w tym przesyłka za pobraniem;
   2. dostarczone do Paczkomatu;
   3. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
   4. odbiór osobisty w Krakowie: Los Pazuros, Os.2 Pułku Lotniczego 1F/51, Kraków 31-867
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu, na podany przez niego adres e-mail.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient może wybrać metodę płatności w postaci:

a)  płatności elektronicznej realizowanych za pośrednictwem operatora płatności,

b) przelewu bankowego bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy,

c) płatności przy odbiorze zamówienia (przesyłka za pobraniem lub odbiór osobisty w punkcie)

 1. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient, będący osobą fizyczną, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia, chyba że z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 3. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni i liczy się go od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Jeśli oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone drogą elektroniczną  Sprzedawca prześle na  adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wyłączone w przypadku umowy:

·         w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

·         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

·         zawartej w drodze aukcji publicznej;

·         o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 1. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy na koszt Klienta.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona jeżeli nie zgłoszą oni reklamacji w terminie 7 dni od dostarczenia Towaru.
 3. Reklamacje, należy kierować w sposób wskazany w pkt I.3 Regulaminu.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Os.2 Pułku Lotniczego 1F/51, Kraków 31-867. W reklamacji Klient powinien opisać wadę oraz swoje żądanie, w tym celu może skorzystać z formularza reklamacji towaru dostępnego na stronie Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Termin na rozpoznanie reklamacji biegnie od dnia jej uzupełnienia przez Klienta.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.
 2. Reklamacje, należy kierować w sposób wskazany w pkt I.3 Regulaminu.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Maksymalny termin do rozpoznania reklamacji wynosi 30 dni od dnia jej złożenia.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Termin na rozpoznanie reklamacji biegnie od dnia jej uzupełnienia przez Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję Producenta.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient  posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają przepisy prawa polskiego, chyba że przepisy chroniące konsumentów wymagają zastosowania innej regulacji.
 4. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu  po pierwszym zalogowaniu na Konto. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług określonych w pkt IV. 1 Regulaminu. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na zawarte Umowy sprzedaży.